Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Servicii catering

Înapoi la achiziţii

 

1. Asociaţia PAKIV România, partener în cadrul proiectului cu titlul: ,, C.E.V.A. - COMUNITATE- EDUCAŢIE -VOCAŢIE -ANTREPRENORIAT Cod SMIS 139992"", proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, în calitate de achizitor, cu sediul în Alba Iulia, Str. Emil Racoviţă nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, telefon /fax +40 258811170, mail: pakiv_romania@yahoo.com , vă invită să depuneţi oferta şi documentele de elilgibilitate pentru achiziţia de " Servicii de catering".

2. Obiectul contractului de achiziţie publica îl constituie :

2.1. Prestarea serviciilor de catering, servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea si livrare a hranei pentru cursanţi, beneficiari  ai proiectului  (68 cursanţi x 15 zile x 1 porţie/ zi = 1020 portii).

Serviciile menţionate mai sus vor fi prestate in baza contractului de servicii ce se va încheia în urma procedurii de achiziţie publica, cu începere de la data semnării sale de către părţi până la data de 10.05.2023, cu posibilitatea prelungirii duratei acestuia, în cazul în care se va prelungi perioada de implementare a proiectului.

Serviciile de catering vor fi prestate în baza graficului de prestare stabilit de către Asociaţia PAKIV România şi care va fi pus la dispoziţia prestatorului după semnarea contractului de servicii.

Locul unde se va asigura prestarea serviciilor de catering va fi localitatea JIDVEI, in locaţii comunicate de către achizitor prestatorului de serviciu.

Această achiziţie de Servicii de catering este necesară în vederea realizării activităţilor proiectului şi este cuprinsă în programul de achiziţii al proiectului sub denumirea de "Servicii de catering" la poziţia S3.

 

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedură internă proprie pentru servicii prevăzute in Anexa 2 din Legea nr. 98/2016.

4. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

5. Cod CPV : Aşa cum rezultă din Regulamentul (CE) NR.213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 achiziţia se încadrează la următorul Cod  CPV - 55520000-1   Servicii de catering

6. Valoare estimata: 25.500,00  lei fără TVA

7. Condiţii de participare: conform documentaţiei de atribuire

8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile

9. Durata contractului: 17 luni de la data semnării contractului dar nu mai mult de data de 10.05.2023                                                                                                                

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut

11. Data limită pentru depunerea ofertelor:  08.12.2021, ora 17.00

12. Condiţii de obţinere a documentaţiei de atribuire: pe bază de solicitare scrisă, de la sediul autorităţii contractante sau de la pagina web www.pakiv.ro .

13. Prezentarea ofertei: Ofertanţii interesaţi de procedura de achiziţie îşi vor depune ofertele în plic închis, la secretariatul Asociaţiei PAKIV România, Alba Iulia, str. Emil Racoviţă nr. 76, cod poştal 510175 judeţul Alba, pana la data de 08.12.2021, ora 17.00 sau e-mail pakiv_romania@yahoo.com  

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la sediul unitatii sau la telefon/fax +40 258811170, persoană de contact - Barbu Maria Loredana, e-mail pakiv_romania@yahoo.com

Documente:

Invitaţie de participare

Caiet de sarcini

Documentaţie de atribuire

Formulare

Data: 02.12.2021

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro