Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

C.R.E.D. -Comunitate-Responsabilitate-Educaţie-Durabilitate

logo UE, guvern, Instrumente structurale

 

 

C.R.E.D. -COMUNITATE-RESPONSABILITATE-EDUCAŢIE-DURABILITATE

COD SMIS 140759

 

Caracteristici generale program de finanţare:

 • Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii - DLRC
 • Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare 
 • Prioritate de investiţii 9vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii
 • Obiectivul specific: 5.2: Reducerea numărului de comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Caracteristici proiect:

 • Regiunea de implementare: Regiunea Centru
 • Judeţ: Alba
 • Localităţi: Avram Iancu, Bistra, Roşia Montană, Sohodol, Vidra
 • Durata proiectului: 24 luni
 • Perioada de implementare: 01.04.2021-31.03.2023
 • Valoarea totală a proiectului: 4.819.435,25 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 4.037.755,26 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat: 712.545,04 lei
 • Valoarea contribuţiei eligibile a beneficiarului: 69.134,95 lei

Parteneri din proiect:

Lider parteneriat: COMUNA BISTRA

Partener 1: ASOCIAŢIA PAKIV ROMÂNIA

Partener 2: ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICODIM GANEA" BISTRA

Obiective proiect:

Proiectul are ca obiectiv reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din cadrul teritoriului GAL "Drumul Iancului", alături de promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare.

Obiective specifice:

O.S.1 - Creşterea accesului la servicii de sprijin social pentru 250 de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunităţile marginalizate din cadrul teritoriului GAL "Drumul Iancului".

O.S.2 - Îmbunătăţirea accesului la educaţie şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu pentru 125 de copii din comunitate, prin asigurarea de materiale suport pentru învăţare şi participarea la diverse activităţi extracurriculare precum seminarii, workshop-uri, întâlniri, ateliere creative, excursii tematice ş.a.

O.S.3 - Optimizarea accesului la servicii integrate de consiliere pro-ocupare, formare a competenţelor şi facilitarea premiselor de plasare pe piaţa muncii, pentru 125 de persoane adulte din grupul ţintă al proiectului.

O.S.4 - Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul a minim 30 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziunie socială din comunitatea vizată, prin asigurarea de servicii de formare şi consiliere antreprenorială şi acordarea a 15 subvenţii pentru înfiinţarea de noi afaceri.

OS5 - Reducerea discriminării persoanelor dezavantajate şi/sau aflate în risc de sărăcie din comunitate, prin derularea unei campanii integrate de comunicare în domeniul nediscriminării adresata persoanelor din comunitate - 250 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziunie socială, inclusiv persoanele de etnie romă din GAL-ul "Drumul Iancului".

Grup ţintă proiect

Grupul ţintă participant la activităţile din proiect este de 250 de beneficiari şi este format din persoane cu domiciliul/resedinţa în localităţile Avram Iancu, Bistra, Roşia Montană, Sohodol şi Vidra, aparţinând judeţului Alba, recrutaţi din comunitatea marginalizată (identificată prin activitatea analiza de nevoi la nivelul comunităţii vizate), aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială, în care exista populaţie de etnie romă.

Activităţi proiect

A1 Managementul proiectului

A1.1 Monitorizarea permanentă a implementării tehnice şi financiare

A2 Recrutarea grupului ţintă

A2.1 Informarea, selecţia, recrutarea şi menţinerea GT

A3. Servicii sociale

A3.1 Furnizare de servicii sociale

A4. Intervenţii în domeniul educaţiei

A4.1 Sprijin pentru reducerea riscului de părăsire timpurie a şcolii

A4.2 Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin: programe de tip
şcoală după şcoală, programe care promovează activităţile extra-curriculare

A5 Sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii

A5.1 Organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesională

A5.2 Măsuri active de mediere şi plasare pe piaţa muncii

A5.3.1 Susţinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu

A5.3.2 Acordarea subvenţiilor

A6 Activităţi interculturale

A6.1 Realizarea, implementarea şi monitorizarea planului de acţiune pentru
animarea teritoriului

A6.2 Evenimente şi manifestări multiculturale. Organizarea anuală a Festivalului diversităţii şi promovării incluziunii sociale.

A7 Dezvoltarea şi dotarea Centrului pentru servicii comunitare vocaţionale

A7.1 Operaţionalizarea Centrului de Zi pentru Copii "Sfântul Nicolae" Bistra

A8 Activităţi transversale aferente cheltuielilor administrative ale proiectului

A8.1 Eficientizarea cheltuielilor administrative aferente proiectului

Rezultate preconizate:

 • R1. Plan de management general al proiectului, aferent activităţii 1, cuprinzând proceduri de management, implementare şi monitorizare, întâlniri de management.
 • R2. Plan de management financiar, raportare şi achiziţii, aferent activităţii 8 - subactivitatea 8.1, incluzând proceduri şi plan de raportare tehnico-financiara, procedura de achiziţii, plan de informare etc
 • R3. 250 de beneficiari din comunitatea vizată, recrutaţi şi integraţi în activităţile din proiect.
 • R4. 60 copii care beneficiază de servicii integrate de sprijin în vederea prevenirii abandonului şcolar şi/sau creşterea accesului şi participării la educaţie, aferent activităţii 4
 • R4. 1 program remedial incluzând curriculum specific pentru 60 de elevi de clasa a VIII-a
 • R4. 4320 de porţii de hrană pentru copiii participanţi la subactivitatea 4.1
 • R5. 125 de persoane aflate in risc de sărăcie ăi excluziune socială (şomeri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de muncă etc.) care beneficiază de servicii de ocupare, aferent activităţii 5.
 • R6. 68 de persoane au obţinut o diplomă de absolvire/calificare prin participarea la programul formativ organizat în cadrul proiectului, aferent activităţii 5
 • R6. minim 68 de persoane formate în cadrul proiectului
 • R6. 72 de seturi de materiale didactice (68 pentru cursanţi şi 4 pentru formatori) pentru derularea programelor de formare
 • R6. 68 de subvenţii pentru participanţii la programul de formare, în valoarea de 5 lei/ora de curs
 • R7. minim 34 de persoane au obţinut un loc de muncă în cadrul proiectului, aferent activităţii 5
 • R7. minim 10 actori locali (companii) informaţi(e)/consiliaţi(e) pentru a facilita angajarea persoanelor din grupul ţintă
 • R8. minim 30 de persoane vor beneficia de servicii de informare, consiliere şi consultanţă în vederea iniţierii unei afaceri, servicii de sprijin, aferent activităţii 5
 • R8. minim 30 de persoane consiliate în vederea ocupării pe cont propriu în cadrul intervenţiilor de consiliere antreprenorială
 • R9. 15 subvenţii (ajutor de minimis) în valoare de maxim 72.000 ron lei fiecare acordate pentru 15 beneficiari din grupul ţintă, aferent activităţii 5 - Subactivitatea 5.3;
 • R10. 250 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizată care beneficiază de sprijin social, aferent activităţii 3
 • R11. minim 100 de persoane participante la evenimentele anuale de promovare a incluziunii sociale în comunitatea GAL-ului "Drumul Iancului"
 • R12. 300 de persoane din comunitatea vizată vor beneficia de acţiuni de informare asupra obiectivelor, duratei şi tipologiei intervenţiilor din cadrul proiectului.
 • R13. 65 de elevi participanţi în decursul celor 2 ani de implementare la ateliere de dezvoltare personală şi de consolidare a atitudinii pro-educaţie, precum şi la minim 2 competiţii sportive
 • R13. 4 ateliere/săptămână x 72 de săptămâni extracurriculare şi/sau workshop-uri organizate pentru dezvoltare personală
 • R13. 2340 porţii de hrană zilnică pentru elevii participanţi
 • R13. 2 competiţii sportive organizate, câte una pe an
 • R14. minim 100 de persoane participante la campanii şi ateliere interculturale, 12 campanii de informare, 12 ateliere interculturale organizate şi implementate
 • R15. 1 Centru de Zi pentru Copii "Sfântul Nicolae" Bistra utilat şi operaţionalizat
 • R16. 15 planuri de afaceri implementate; 15 rapoarte complete de monitorizare a implementării planului de afaceri
 • R17. 2 evenimente cu scopul promovării incluziunii sociale

 

 

sigle parteneri

 

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro