Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

COD SMIS 136235

logo UE, guvern Instrumente structurale

 

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A ANGAJAŢILOR

COD SMIS 136235

 

Caracteristici generale program de finanţare:

 • Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe
 • Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieţii
 • Prioritate de investiţii 10.iii: Îmbunătăţirea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competenţelor forţei de muncă şi promovarea unor căi de învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competenţelor dobândite
 • Obiectivul specific: 6.12: Creşterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale

Caracteristici proiect:

 • Regiunea de implementare: Regiunea Centru
 • Judeţe: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu
 • Durata proiectului: 24 luni
 • Perioada de implementare: 04.03.2021-03.03.2023
 • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.681.675,54 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 3.912.371,57 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat: 690.418,51 lei
 • Valoarea contribuţiei eligibile a beneficiarului: 78.885,46 lei

Parteneri din proiect:

Beneficiar: ASOCIAŢIA PAKIV ROMÂNIA

Partener: SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL

Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea participării la programele de formare profesională continuă, a unui număr de 654 persoane angajate (inclusiv PFA/II), adulţi cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani, cu un nivel scăzut de calificare, persoane cu vârsta de peste 40 ani, persoane din zone rurale defavorizate.

Obiective specifice:

O.S.1 - dezvoltarea pe o perioadă de 24 de luni a unui set de servicii integrate care cuprind în principal acţiuni de consiliere profesională şi tutorat, formare profesională, acţiuni de evaluare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât formale, pentru 654 persoane adulte, cu accent pe cele cu un nivel scăzut de calificare, persoane cu vârsta peste 40 de ani, persoane din mediul rural.

O.S.2 - creşterea gradului de interes şi motivare a persoanelor din grupul ţintă vizat de a participa la activităţi de formare, instruire, învăţare pe tot parcursul vieţii prin organizarea unor campanii de promovare, informare şi conştientizare a importanţei formării profesionale.

O.S.3 - creşterea gradului de participare la programele de formare profesională prin oferirea de sprijin educaţional individualizat şi prin dezvoltarea de acţiuni inovative privind demersurile formative.

O.S.4 - identificarea şi consolidarea de parteneriate în vederea rezolvării disfuncţionalităţilor existente între cerinţele pieţei muncii şi competenţele profesionale ale angajaţilor.

Grup ţintă proiect

Grupul ţintă al proiectului este format din 654 de persoane , angajaţi, inclusiv peroane fizice autorizate şi întreprinderi individuale, cetăţeni UE, cu domiciliul sau reşedinţa in Regiunea Centru, care au vârsta între 25 şi sub 65 de ani.

Activităţi proiect

Activitate: A1 Organizarea de campanii de informare şi conştientizare pentru promovarea formării profesionale continue

SA1.1. Derularea campaniilor de informare on line si offline

SA.1.2. Selecţie, recrutare şi înregistrare GT

Activitate: A2. Acordarea serviciilor de consiliere profesională şi tutorat membrilor GT

A.2.1. Organizarea şi derularea serviciilor de consiliere profesională şi tutorat

Activitate: A3. Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri personalizate

A3.1. Organizarea şi derularea cursurilor de iniţiere

A3.2. Organizarea şi derularea programelor de calificare/recalificare profesională

A3.3. Organizarea de cursuri informale, non-formale de tip workshop, seminar, webinar

Activitate: A4. Managementul proiectului

SA 4.1. Managementul general al proiectului

Activitate: A5 Activităţi transversale aferente cheltuielilor administrative ale proiectului

SA 5.1. Eficientizarea cheltuielilor administrative aferente proiectului

Rezultate preconizate:

 • R1. 1 planificare campanii de informare
 • R2. 1 metodologie de derulare campanii de informare actualizată
 • R3. 1 platforma online dezvoltată
 • R4. 1 ghid utilizare platformă
 • R5. servicii de promovare platformă realizate şi implementate
 • R6. 7 seminarii de informare offline realizate
 • R7. 6 sesiuni online de informare realizate
 • R8. 1000 persoane informate in cadrul seminariilor offline si online
 • R9. 1 platforma online dezvoltată şi funcţională
 • R10. 1 procedura recrutare, selecţie şi înregistrare membrii grup ţintă
 • R11. 654 membri grup ţintă selectaţi
 • R12. 654 dosare înregistrare membri grup ţintă
 • R13. 654 sesiuni de consiliere profesionala şi tutorat individuale
 • R14. 654 planuri de acţiune individuale elaborate
 • R15. 654 membri grup ţintă consiliaţi şi tutoraţi
 • R16. 72 de sesiuni de grup de consiliere şi tutorat
 • 1 metodologie derulare programe de formare actualizată
 • 1 plan de formare elaborat şi actualizat lunar
 • 377 persoane care sunt reîncadrate ca urmare a sprijinului primit
 • 2 rapoarte de monitorizare şi evaluare activitate FPC
 • 10 cursuri de formare competenţe profesionale nivel 2 derulate
 • 2 rapoarte de evaluare şi monitorizare activitate
 • 224 membrii grup ţintă participanţi la cursurile de nivel 2
 • 100 de participanţi din GT la cursurile de iniţiere
 • 200 de participanţi din GT la cursuri informale şi non-formale
 • 1 metodologie derulare cursuri informale şi non-formale actualizată
 • 40 cursuri informale/non-formale
 • 1 raport de desfăşurare webinarii
 • minim 66 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant
 • 1 echipa de proiect constituită
 • 1 procedura monitorizare şi raportare implementare activităţi proiect
 • 1 procedura management financiar
 • 1 procedura privind informarea şi publicitatea (diseminarea informaţiilor)
 • materiale cu caracter informativ elaborate şi diseminate
 • 1 calendar al activităţilor actualizat
 • 1 grafic al cererilor de plată
 • 1 grafic al cererilor de rambursare a cheltuielilor
 • 1 procedura de achiziţii
 • plan de implementare şi monitorizare proiect actualizat lunar
 • 5 cursuri de iniţiere derulate
 • 1 metodologie de realizare a demersurilor de consiliere profesională şi tutorat

 

logo beneficiar, proiect, partener

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro