Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

Proiect ID 103385


Proiect ID 103385   - CCI Sibişeni - Creştere calităţii vieţii şi a incluziunii sociale în Vinţu de Jos

 

Caracteristici generale program de finantare:

 • Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
 • Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare
 • Prioritatea de investiţii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii
 • Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate

Caracteristici Proiect:

 • Regiunea de implementare -CENTRU;
 • Judete:Alba
 • Duata proiect:36luni;
 • Perioada de implementare:10.08.2017 -09.08.2020;
 • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 21.491.286,08 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 18.267.593,17 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat : 3.102.903,07 lei
 • Valoarea contribuţiei eligibile a beneficiarului : 120.789,84 lei


 • Parteneriidinproiect:
  • Liderde parteneriat (S) - ASOCIATIA PAKIVROMANIA;
  • Partener 1 - PRIMĂRIA VINŢU DE JOS;
  • Partener 2 - ASOCIAŢIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ;
  • Partener 3 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IULIU MANIU" VINŢU DE JOS

Obiective proiect;

 

Proiectul are ca obiectiv promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare ca instrument flexibil şi durabil pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizată din Vinţu de Jos în care există populaţie aparţinând minorităţii rome.

 • OS 1 - 1. Sprijinirea unui număr de 60 de copii cu vârstele între 3 şi 7 ani, a 40 de copii din clasele V-VIII şi a 40 de adulţi din comuna Vinţu de Jos pentru creşterea accesului la educaţia timpurie, la învăţământul preşcolar şi la programele de tip a doua şansă, prevenirea abandonului şcolar de către copii şi creşterea nivelului de instruire a adulţilor, timp de 36 de luni de la data începerii implementării proiectului.
 • OS 2 - Planificarea, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi pentru creşterea accesului/ menţinerii pe piaţa muncii a minim 339 de beneficiari ai proiectului din comuna Vinţu de Jos, într-o perioadă de 36 de luni de la începerea implementării proiectului.
 • OS 3 - Susţinerea a 30 de beneficiari ai proiectului, din comunitatea marginalizată din Vinţu de Jos, timp de 36 de luni, pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de noi afaceri.
 • OS 4 - Realizarea unor intervenţii în domeniile social şi medical asupra a 555 de persoane din comunitatea marginalizată din Vinţu de Jos în timp de 36 de luni de la data începerii implementării proiectului.
 • OS 5 - Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în 25 de gospodării din comunitatea marginalizată din Vinţu de Jos, realizată în termen de 36 de luni de la data începerii implementării proiectului.
 • OS 6 - Asigurarea asistenţei juridice, timp de 36 de luni, pentru minimum 100 de beneficiari ai proiectului din comunitatea marginalizată din Vinţu de Jos, pentru reglementarea documentelor de identitate şi /sau proprietate ale acestora precum şi a altor documente de natură juridică solicitate de către beneficiari.
 • OS 7 - Implicarea activă a 555 de beneficiari ai proiectului în viaţa comunităţii din Vinţu de Jos în vederea combaterii discriminării, promovării multiculturalismului şi consolidarea de parteneriate, timp de 36 de luni de la demararea proiectului.
 • OS 8 - Realizarea unui management performant al proiectului pentru îndeplinirea obiectivelor, atingerea tuturor indicatorilor şi rezultatelor planificate, într-o perioada de 36 de luni de la data începerii implementării proiectului.

Grupul tinta din proiect - Beneficiarii:

Grupul ţintă este constituit din 555 persoane care au domiciliul ori rezidenţa au domiciliul sau rezidenţa în localităţile: Vinţu de Jos (străzile Cingău, Trandafirilor, Rândunelelor, Lăutarilor, Nicolae Iorga, Sibişeni, Primăverii, Cimitirului, Avram Iancu, Lucian Blaga, Vîrtop, Bykfolvi Istvan, Vasile Alecsandri, Ioan Slavici, Gării, Poştei, Bisericii), Vurpăr şi Valea Vinţului, dintre care 282 sunt etnici romi (50.81%) şi 278 (50%) sunt femei, care vor participa la servicii integrate în cadrul proiectului.

Activitati proiect:

A1 - Intervenţii în domeniul educaţiei

 • A.1.1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie prin programe de educaţie preşcolară –ateliere de dezvoltare parentală şi prin furnizare de servicii de învăţare ludică, consiliere si sprijin
 • A.1.2. Sprijin pentru reducerea riscului de părăsire timpurie a şcolii
 • A.1.3. Măsuri integrate pentru facilitarea accesului la programe tip a doua şansă

A2 - Sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii

 • A.2.1 Înfiinţarea şi dezvoltarea Centrului Comunitar Integrat Sibişeni
 • A.2.2 Recrutarea grupului ţintă
 • A.2.3 Organizarea şi implementarea unui program de consiliere ocupaţională
 • A.2.4 Organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesională
 • A2.6 Integrarea/plasarea pe piaţa muncii şi subvenţionarea locurilor de muncă

A3 - Susţinerea antreprenoriatului inclusiv a ocupării pe cont propriu

 • A3.1. Organizarea unui program de formare profesională în domeniul competenţelor antreprenoriale
 • A3.2 Organizarea şi implementarea unui program de mentorat în afaceri şi de dezvoltare a planurilor de afaceri
 • A3.3 Organizarea şi desfăşurarea concursului de planuri de afaceri şi înfiinţarea afacerilor
 • A3.4 Acordarea subvenţiilor

A4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale şi medicale inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate

 • A4.1 Furnizarea de servicii sociale
 • A4.2 Furnizarea de servicii medicale

A5. Activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit pentru persoanelor din grupul ţintă

 • A5.1. Furnizarea de suport pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit

A6. Activităţi de asistenţă juridică pentru reglementări acte

 • A6.1. Furnizarea de suport juridic pentru soluţionarea speţelor juridice cu care se confruntă membrii comunităţii

A.7. Acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, precum şi de facilitare şi mediere în vederea dezvoltării de parteneriate

 • A7.1. Acţiuni de dialog comunitar şi responsabilizare socială prin stimularea implicării în dezvoltarea comunităţii
 • A7.2. Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate
 • A7.3. Promovarea incluziunii sociale
A.8. Managementul proiectului
 • A.8.1. Monitorizarea permanentă a implementării tehnice şi financiare
A.9. Activităţi transversale aferente cheltuielilor administrative ale proiectului
 • A9.1. Eficientizarea cheltuielilor administrative aferente proiectului


Rezultate preconizate

1. Elaborarea unei analize a comunităţii vizate pentru confirmarea sau infirmarea stării de marginalizare a populaţiei rome în special şi a stării de defavorizare a comunităţii vizate în general, alături de validarea comunităţii ca fiind marginalizată;

2. Un program de educaţie preşcolară înfiinţat şi funcţional; 60 de copii beneficiari ai programului de educaţie preşcolară; 60 de părinţi/tutori consiliaţi privind importanţa educaţiei preşcolare pentru viitorul copiilor; 20 de subvenţii de participare activităţi preşcolare X 3 ani de implementare;

3. 40 de copii de nivel gimnazial din comunitatea marginalizată beneficiari de servicii de consiliere şi orientare şcolară;

4. Un program de tip şcoală după şcoală dezvoltat, 40 de copiii beneficiari de servicii educaţionale, 40 de părinţi consiliaţi parental, 40 de subvenţii acordate pe an de implementare, 6 excursii cu scop de creştere a nivelului de cultură generală, 3 excursii tematice;

5. 40 de beneficiari înscrişi la programele de tip a doua şansă;

6. Un Centru Comunitar Integrat înfiinţat, dotat şi funcţional;

7. 555 beneficiari recrutaţi şi integraţi în activităţile din proiect;

8. 339 beneficiari consiliaţi ocupaţional;

9. 220 de beneficiari care dobândesc o diplomă de calificare; 40 beneficiari participanţi la programele de ucenicie; 10 grupe de calificare organizate; 1 grupă de iniţiere organizată; 220 de subvenţii pentru participanţii certificaţi la programele de formare acordate; 20 de diplome de absolvire a cursului de iniţiere;

10. 339 de persoane din grupul ţintă mediate pentru a facilita inserţia lor pe piaţa muncii;

11. 100 de beneficiari plasaţi pe piaţa muncii (minim 27% de etnie roma), 100 de subvenţii pentru angajare acordate;

12. 100 beneficiari absolvenţi ai programului de formare profesională în domeniul competenţelor antreprenoriale;

13. 60 de beneficiari participanţi la programul de mentorat în afaceri;

14. 30 de planuri de afaceri selectate şi înfiinţate; 30 de persoane angajate în afacerile nou înfiinţate;

15. 30 de afaceri subvenţionate şi monitorizate;

16. 555 de beneficiari ai serviciilor sociale integrate (minim 50% etnici romi);

17. 555 beneficiari ai serviciilor medicale de prevenţie, monitorizare medicală bazală şi/sau beneficiari de servicii aferente medicinii muncii (minim 50% etnici romi);

18. 25 subvenţii pentru locuire acordate; 25 locuinţe reabilitate;

19. 100 de persoane consiliate din punct de vedere juridic şi sprijinite în soluţionarea diverselor speţe juridice;

20. 555 persoane implicate activ în viaţa comunitară (din care 50% etnici romi);

21. 400 de beneficiari implicaţi activ în dezbaterile cetăţeneşti intracomunitare; 1 plan de sustenabilitate realizat;

22. 150 beneficiari selectaţi şi conştientizaţi cu privire la voluntariat, 15 voluntari împlicaţi în activităţile proiectului;

23. 100 de copii şi tineri conştientizaţi cu privire la problematica drepturilor omului şi luptei împotriva discriminării;

24. Un parteneriat comunitar realizat, o Gală realizată; servicii de organizare evenimente achiziţionate;

25. 3 editii ale Festivalului "Punţile Toleranţei" organizate, 555 de persoane implicate în acţiuni de promovare a incluziunii sociale (minim 50% etnici romi)

 

Stadiul implementării proiectului la 29.02.2020

 

"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul operaţional Capital Uman"


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro