Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZITII: Servicii de realizare website

Înapoi la achiziţii

 

Denumire contract: Servicii de realizare, găzduire, actualizare şi întreţinre website, în cadrul Proiectului „Nordis - Creşterea şanselor de incluziune socială a romilor privaţi de libertate din Penitenciarul Aiud"

Data limita depunere oferta: 21.04.2021, ora 15.00.

Tip anunt: Cumparari  directe

Tip contract: Servicii

Cod si denumire CPV: 72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)

Valoare estimata: 1.323,53

Descriere contract:

Servicii de realizare, găzduire, actualizare şi întreţinre website, în cadrul Proiectului „Nordis - Creşterea şanselor de incluziune socială a romilor privaţi de libertate din Penitenciarul Aiud", conform documentaţiei ataşate.

 

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

Conform documentaţiei ataşate.

 

CONDITII DE PARTICIPARE

Propunerea tehnică va fi elaborată ţinând cont de structura prezentată în cadrul Specificaţiilor tehnice. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în Specificaţiile tehnice (Formularul nr. 1).

ATENŢIE: Netratarea aspectelor menţionate în cadrul Specificaţiilor tehnice va atrage respingerea ofertei.

- Propunerea financiară (Formularul nr. 2) trebuie să fie prezentată în Lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale. Documentele de fundamentare a valorii Propunerii financiare care vor fi prezentate în cadrul ofertei sunt:

a) Centralizatorul de preţuri (Anexa la formularul de ofertă).

Oferta financiară va consemna valoarea totală aferentă contractului pentru care se depune oferta.

ATENŢIE: Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

- NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

- NU se acceptă oferte întârziate.

Ofertanţii au obligaţia de a depune, împreună cu propunerea tehnică şi propunerea financiară, următoarele documente:

- Declaraţia privind conflictul de interese (Formularul nr. 3);

- Declaraţia privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani (Formularul nr. 4);

- Declaraţia privind acceptarea clauzelor contractuale (Formularul nr. 5);

- Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a presta serviciile ce fac obiectul achiziţiei. Informaţiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

 

CRITERII DE ATRIBUIRE

Preţul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerinţelor tehnice minimale solicitate şi cu încadrarea în valoarea estimată.

 

INFORMATII SUPLIMENTARE

Ofertele se transmit la adresa de email pakiv_romania@yahoo.com până la data şi ora limită precizate în anunţul de publicitate. Ofertele depuse după data şi ora comunicată nu vor fi luate în considerare. În cazul în care două sau mai multe oferte vor avea preţuri egale, Autoritatea contractantă va solicita retransmiterea ofertei financiare.

Eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări adresate, vor fi publicate pe site-ul http://www.pakiv.ro, la rubrica Achizitii, unde se regăseşte şi documentaţia ataşată prezentului anunţ.

 

DOCUMENTE:

 

Invitaţie participare

Model formulare

Model contract

Specificaţii tehnice

 

Raspunsuri la solicitari de clarificari

 

Data: 13.04.2021

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro