Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Servicii catering

Înapoi la achiziţii

 

 

 

Achizitor:

ASOCIAŢIA PAKIV ROMÂNIA

Titlul proiectului

„Hai să fim mai buni!" - POCU/1080/3/16/157403

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului

Beneficiar

 

1. INFORMATII GENERALE

1.1.  Achizitorul:

Denumire: ASOCIAŢIA PAKIV ROMÂNIA

Adresa: Alba Iulia, str. Emil Racoviţă, nr. 76, jud. Alba

Persona de contact: Barbu Maria Loredana

Telefon: 0743904076

E-mail:  pakiv_romania@yahoo.com  

Adresa de internet: www.pakiv.ro

 

1.2.

a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora):

b) Adresa unde se primesc ofertele:

Ofertele se depun cel târziu până la data de 26.07.2023, ora 17:00, la adresa achizitorului din Alba Iulia, Str. Emil Racoviţă, nr. 76, judeţ Alba sau pe e-mail, la adresa pakiv_românia@yahoo.com.

Procedura de achiziţie aplicata este achiziţia competitiva conform prevederilor OMFE nr.1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

 

 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

1.1.          Denumirea contractului de achiziţie

SERVICII DE CATERING

2.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate :

Se vor presta servicii de catering in cadrul  proiectului cu titlul „Hai să fim mai buni" - POCU/1080/3/16/157403, cofinanţat din Fondul Social European prin POCU. Descrierea completa a serviciilor se regăseşte in Caietul de sarcini.

2.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare.

a) Lucrări

b) Produse

c) Servicii x

Principala locaţie a lucrării:

Principalul loc de livrare

 

Principalele locuri de prestare:

Regiunea Centru (jud. Alba, jud. Sibiu)

Cod CPV ______________

Cod CPV ___________

Cod CPV 55520000-1

2.4. Durata contractului de achiziţie : Contractul intra in vigoare la data semnării lui si este valabil pana la 31.12.2023.

2.5. Valoarea estimata a contractului: 442.481,40 lei, fara TVA.

2.6. Divizarea pe loturi

Da  Nu þ

 

3 AVANTAJE TEHNICE SI FINANCIARE.

3.1. Cel mai bun raport calitate-preţ þ

 

DENUMIRE FACTOR EVALUARE, DESCRIERE, PONDERE

1.1. Preţul ofertei - Componenţa financiară: 100% (100 de puncte),

Algoritm de calcul - Punctajul se acordă astfel:

a.      Pentru cel mai scăzut dintre preţuri se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 100 de puncte;

Se va întocmi în ordine descrescătoare a punctajelor respective clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.

În situaţia în care două sau mai multe oferte obţin acelaşi punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, se va solicita o noua ofertare pe componenta financiara.

În situaţia în care prin aplicarea acestui sistem nu se obţine o departajare a ofertelor clasate pe locul 1, autoritatea contractantă va solicita respectivilor ofertanţi reofertarea prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiară va fi depusă doar şi numai în urma solicitării entităţii contractante.

 

3.2. GARANTIA DE PARTICIPARE

   Solicitata                     Nesolicitata  X

3.3. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

   Solicitata                  Nesolicitata  X

 

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de redactare a ofertei

Limba romana

4.2. Moneda în care este exprimat pretul contractului

Lei

 

4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei

60 zile.

4.4. Modul de prezentare a ofertei

Oferta, în original, trebuie tipărita sau scrisa cu cerneală neiradiabilă şi va fi semnata de reprezentantul autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care aceasta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta.

Ofertantul va marca pe plic informaţiile: numele şi adresa ofertantului, numele şi adresa Achizitorului, titlul contractului, termenul limită, menţiunea de a nu se deschide plicurile până la data anunţată.

Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Achizitorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Notă:

a. În cazul în care exista incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate, Achizitorul îşi rezervă dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens.

b. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită în cadrul invitaţiei de participare sau după expirarea datei pentru depunere vor fi respinse din cadrul procedurii şi, după caz, se returnează nedeschise.

c. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale;

 Împreună cu oferta se vor mai depune şi următoarele documente:

1.   Scrisoarea de înaintare - Formularul nr.1

2. Împuternicire legală - semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/ reprezentantul legal al firmei. Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

Achizitorul va răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu condiţia transmiterii solicitării de clarificări în timp util de către operatorii economici. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 1 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor indicată în anunţul de participare.

Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor:

Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătura cu oferta prin fax/mail, acordând în acest sens un termen de răspuns de regulă de cel mult două zile lucrătoare. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări prin mail sau la sediul Achizitorului eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor.

Notă:

1.     Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu grijă documentaţia de atribuire şi de a pregăti oferta conform tuturor instrucţiunilor, legislaţiei in vigoare, prevederilor contractuale şi caietului de sarcini conţinute în această documentaţie;

2.     Eşecul de a depune o ofertă care să nu îndeplinească cerinţele minime si obligatorii de calificare va conduce la respingerea ofertei. Ofertanţii trebuie să transmită o ofertă completă pentru toate activităţile ce fac obiectul acestui contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activităţi incomplete;

3.     Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

4.     Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.

5.     Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către Achizitor nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură  răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentaţii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie şi/sau o licenţă de fabricaţie se va citi şi interpreta ca fiind însoţită de menţiunea "sau echivalent".

4.5 Documente de calificare

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte următoarele formulare:

4.5.1 Declaraţie privind neîncadrarea in art.164 din Legea 98/2016. Se completează Formularul nr.2.

4.5.2 Declaraţie privind neîncadrarea in art.165 din Legea 98/2016. Se completează Formularul nr.3.

4.5.3 Declaraţie privind neîncadrarea in art.167 din Legea 98/2016. Se completează  Formularul nr.4.

4.5.4 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 66/2011. Se completează Formularul nr.5

Persoanele cu funcţie de decizie din partea beneficiarului în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Bumbu Ioan Gruia - Reprezentant legal;

Vătăjelu Anca - Persoana desemnata cu întocmirea si semnarea notei justificative de atribuire;

Barbu MARIA Loredana - Expert Achiziţii.

4.5.5 Documente obligatorii:

- Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerţului in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 - in copie simpla, certificata „conform cu originalul" (emis cu cel mult o luna înainte de data depunerii ofertei);

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, aşa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutive; 

- Certificate constatatoare care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării; 

 

- Certificat de atestare fiscală.

 

Nota:

a. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfăşoare activităţile aferente contractului.

b. In cazul persoanelor fizice autorizate se va  prezenta autorizaţia de funcţionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.

c. Operatorii  economici nerezidenţi (străini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice străine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.  

4.5.6 Operatorii economici vor prezenta autorizaţia sanitar veterinara si pentru siguranţa alimentelor pentru activitatea de catering/restaurant cu livrare/alte activităţi de alimentaţie publica cu livrare, valabila, in copie simpla, certificata „conform cu originalul".

4.5.7 Operatorii economici vor prezenta autorizaţia sanitar veterinara pentru autovehiculele folosite in transportul hranei, valabila, in copie simpla, certificata „conform cu originalul".

4.6. Oferta tehnica

Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenţei informaţiilor cuprinse în ofertă cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va cuprinde cel puţin:

a) Un comentariu, articol cu articol privind toate specificaţiile conţinute în caietul de sarcini, prin intermediul cărora ofertantul va demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini, precum şi o descriere a metodologiei de abordare, cu evidenţierea aspectelor care vor face obiectul evaluării tehnice.

b) Declaraţia pe proprie răspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei, ofertantul a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile privind sănătatea si securitatea muncii care sunt în vigoare în România, precum si ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului - Formularul nr.6. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional si se refera la condiţiile privind sănătatea si securitatea muncii, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

4.7. Experienţa similara

 

Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat in ultimul an servicii similare (servicii catering, servicii de livrare a mâncării la domiciliu, restaurant).

Cifra de afaceri aferentă anului 2022 / obiect de activitate restaurant - catering este de min. 400.000 lei fără TVA.

Recomandări / PV de prestare de min. 100.000 lei fără TVA din ultimele 12 luni

4.8. Oferta financiara

Oferta financiară va fi exprimată în lei, fără TVA, reprezentând preţul tuturor serviciilor ofertate, completându-se Formularul nr.7.

Oferta financiară se prezintă în scris, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului sau persoana împuternicită de acesta să angajeze ofertantul în procesul de atribuire.

4.9. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată Achizitorului până la data şi ora deschiderii ofertelor.

2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta Achizitorului o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Achizitorul nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire.

3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.

4.10. Comunicarea rezultatului procedurii

Achizitorul va informa ofertanţii participanţi la procedura de atribuire asupra rezultatului procedurii in termen de maxim doua zile de la întocmirea notei justificative de atribuire a contractului de achiziţie. Informarea operatorilor economici se va face în scris utilizând unul din următoarele mijloace: fax, e-mail, servicii poştale, sub semnătura.

4.11. Modalităţi de contestare a deciziei Achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie

În situaţia în care un operator economic este nemulţumit de modul în care s-a desfăşurat procedura competitivă, acesta se poate adresa instanţelor de judecată competente pentru soluţionarea cauzei.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are competenţe privind soluţionarea contestaţiilor în contextul derulării procedurii competitive conform prevederilor OMFE nr.1284/2016.

Contestarea in instanţa a modului în care s-a desfăşurat procedura competitivă, nu împiedica Achizitorul de a semna contractul cu ofertantul desemnat câştigător.

Documente:

Documentaţie servicii catering

Formulare

Data: 14.07.2023

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro