Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Servicii dezvoltare platformă online

Înapoi la achiziţii

 

Stimate Domn/ Stimata Doamna,

 

Asociaţia PAKIV România, beneficiar al proiectului  „Hai să fim mai buni!" COD SMIS 157403, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, achizitioneaza servicii de dezvoltare platformă on line pentru buna implementare a activitatea/activităţile SA1.2. Constituirea şi menţinerea GT din proiect, conform specificaţiilor tehnice mai jos menţionate.

 

NR. CTR.

DENUMIRE PRODUSE/ SERVICII/ LUCRĂRI

COD CPV

Specificaţii tehnice minimale

1

Servicii dezvoltare platforma on-line

30211300-4

DESCRIEREA GENERALĂ- Dezvoltarea aplicaţiei web de gestiune a beneficiarilor şi a activităţii experţilor au următoarele funcţionalităţi:

-       Secţiunea de gestiune a utilizatorilor;

-       Secţiunea de gestiune a beneficiarilor;

-       Secţiunea de gestiune a activităţii experţilor;

-       Crearea bazei de date a aplicaţiei;

-       Administrarea aplicaţiei web şi a bazei de date.

 

1.     Secţiunea de gestiune a utilizatorilor:

-       Gestiunea conturilor utilizatorilor: minim 50 conturi - adăugare, modificare, ştergere şi vizualizare cont expert

-       Rapoarte - create conform cerinţelor managerului de proiect.

 

2.     Secţiunea de gestiune a beneficiarilor: minim 500 beneficiari

-       Gestiune beneficiari - adăugare beneficiar (introducerea datelor conţinute de formularul de înregistrare grup ţintă), modificare, ştergere beneficiar, încărcare documente, încărcare anexe, vizualizare informaţii beneficiari.

 

 

 

 

3.     Secţiune de gestiune a activităţii experţilor

-       Gestiune activitate experţi - adăugare fişe de servicii şi documente suport, adăugare alte informaţii specifice fiecărei activităţi din cadrul proiectului;

-       Modul ocupare - adăugare, vizualizare, modificare şi ştergere locuri de muncă;

-       Modul formare - adăugare, vizualizare, modificare şi ştergere cursuri;

-       Rapoarte experţi - create conform cerinţelor managerului de proiect indicatorilor de atins ai apelului.

4.     Crearea bazei de date a aplicaţiei

-       Crearea structurii bazei de date, corelata cu cerinţele formulate pentru realizarea celor 3 secţiuni prezentate anterior;

-       Completarea şi actualizarea bazei de date cu informaţii la fiecare adăugare, modificare sau ştergere de date efectuate de către utilizatorii aplicaţiei.

5.     Administrarea aplicaţiei web şi a bazei de date

-       Administrarea, întreţinerea şi actualizarea aplicaţiei web;

-       Remedierea erorilor sesizate de utilizatorii aplicaţiei în funcţionalitatea modulelor de gestiunea a beneficiarilor;

-       Adăugarea de noi funcţionalităţi, dacă este cazul;

-       Administrarea, întreţinerea şi actualizarea bazei de date;

-       Remedierea erorilor sesizate de utilizatorii aplicaţiei cu privire la corectitudinea datelor înscrise în baza de date.

 

Criteriul pentru atribuirea contractului de achiziţie publică- atribuirea contractului de achiziţie publică se va efectua în baza aplicării criteriului de atribuire "preţul cel mai scăzut". Cerinţele impuse de către beneficiar prin invitaţia de participare sunt considerate cerinţe minimale şi obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.

Modul de întocmire şi prezentare a ofertei.

DATE GENERALE:

-       oferta va fi elaborată respectând ordinea şi configuraţia specificaţiilor tehnice stabilite de către autoritatea contractantă prin prezenta invitaţie de participare, astfel încât să poată fi comparată cu celelalte oferte.

-       durata de valabilitate a ofertelor va fi de minim 90 de zile. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică de 90 de zile va fi respinsă de comisia de evaluare ca fiind neconformă.

-       prezentarea ofertei se va face indicând specificaţiile menţionate în prezenta invitaţie de participare.

-       ofertele elaborate vor respecta în totalitate cerinţele din prezenta invitaţie de participare, considerate cerinţe minimale.

-       ofertele vor conţine şi cheltuieli considerate obligaţii de plată pentru beneficiar.

-       în cadrul ofertelor va fi precizată şi durată de mentenanţă, actualizare, dezvoltare care nu trebuie să fie mai mică decât cea prevăzută în prezenta invitaţie de participare. Orice perioadă mai mică a mentenanţei, actualizării, dezvoltării decât cea specificată în invitaţia de participare va conduce la declararea acelei oferte ca fiind neconformă.

PROPUNERE TEHNICĂ

-       Propunerea tehnică va cuprinde specificaţii tehnice pentru realizarea platformei online astfel încât să se poată compara cu condiţiile prevăzute în specificaţiile tehnice regăsite în invitaţia de participare.

-       Propunerea tehnică va cuprinde, de asemenea: termenul de finalizare a realizării platformei online; perioada de mentenanţă, actualizare, dezvoltare care va fi de minim 6 luni, dar nu mai târziu de data finalizării proiectului 31.12.2023; termenul de livrare nu va depăşi 30 zile calendaristice de la semnarea contractului de către beneficiar.

 

PROPUNERE FINANCIARĂ

-       Va conţine valoarea platformei realizate şi va fi prezentată după cum urmează (fişă)

-       Propunerea financiară trebuie să furnizeze informaţii cu privire la preţ, precum şi orice alte taxe incluse şi considerate obligaţii ale beneficiarului, modalităţi de plată pentru întreaga perioadă în care se derulează contractul, precum şi alte eventuale condiţii financiare şi comerciale legate de derularea contractului.

Livrarea şi recepţia platformei online

-       livrarea platformei online se va face după semnarea contractului conform propunerii tehnice, dar nu la mai mult de 30 zile calendaristice de la aceasta.

-       recepţia platformei online va face după cum urmează: înainte de livrarea platformei online Furnizorul va trebui:

-       să constate că platforma online este conformă;

-       data şi ora livrării

-       eventuale reclamaţii

Procesul verbal de predare-primire trebuie să fie redactat în două exemplare, de reprezentatul furnizorului împreună cu personalul Achizitorului şi va trebui să fie semnat de ambii. Un exemplar al procesului verbal rămâne la Achizitor, iar un exemplar la Furnizor;

Orice viciu, defect de funcţionare la platforma online care face ca aceasta să nu poată fi folosită sau să prezinte un pericol de funcţionare, va fi anunţat de achizitor furnizorului imediat.

În cazul în care între persoana numită de achizitor şi personalul reprezentantului furnizorului, ca urmare a verificărilor de mai sus, rezultă divergenţe faţă de cele convenite şi ceea ce a fost de fapt livrat, se va evidenţia în Procesul verbal de predare-primire, fiind în sarcina furnizorului remedierea pe cheltuiala lui a deficienţelor constatate.

Reprezentanţii nominalizaţi de beneficiar, în cazul constatării unor abateri cu privire la respectarea specificaţiilor din prezenta invitaţie de participare, poate solicita întreruperea derulării achiziţiei. Reluarea se va face după stingerea litigiului apărut.

Prestatorul garantează că, la data recepţiei, platforma online corespunde normelor tehnice în vigoare, precum şi cerinţelor din prezenta invitaţie de participare.

Modalităţi de plată cu ocazia încheierii contractului, nu se va constitui avans. Plata se va face în maxim 30 de zile de la data acceptării şi înregistrării facturii la sediul beneficiarului.

Va rugam sa ne transmiteti o oferta (deviz), în conformitate cu formularele obligatorii pe care le găsiţi pe site-ul Asociaţiei PAKIV România - www.pakiv.ro cel tarziu în data de 28.06.2023, ora 17:00 la adresa achizitorului din Alba Iulia, Str. Emil Racoviţă, nr. 76, judeţ Alba, telefon 0258811170 sau pe e-mail, la adresa pakiv_românia@yahoo.com pentru reperele detaliate mai sus.

Fiecare ofertant are obligaţia de a depune, impreună cu oferta tehnico-financiară, următoarele documente obligatorii:

a) declaraţie privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016;

b) Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, nu mai vechi de 30 de zile;

c) Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

Documente:

Invitaţie de participare

Formulare

Data: 22.06.2023

 

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro