Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Servicii de organizare evenimente

Înapoi la achiziţii

 

Stimate Domn/ Stimata Doamna,

 

Asociaţia PAKIV România, Beneficiar al proiectului „S.C.O- Sprijin pentru Calificare, Ocupare" COD SMIS 157605, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, achizitioneaza "sericii organizare evenimente" pentru buna implementare a activitatea/activităţile A1, conform specificaţiilor tehnice mai jos menţionate.

Nr.crt.

Denumire produse/servicii/

lucrări

Specificatii tehnice minime

Cantitate

1.      

Servicii organizare evenimente - "Bursa locurilor de munca"

Se vor organiza 12 întâlniri de informare de tipul "Bursa Locurilor de Muncă" în locaţii selectate din localităţile indicate de beneficiar, la care se va asigura participarea a minim 50 de persoane.

Serviciile ce vor fi prestate de către Prestator:

-        Închiriere sală 4 ore/eveniment, capacitate sală min. 50 participanţi/ eveniment, dotată cu toate utilităţile necesare desfăşurări unui eveniment de tip bursă.

-        Materiale promoţionale de tip pliante format A4 pliate în 3 minim 50 / eveniment

-        Un Visual Pop-Up Magnetic Curb min. 230x340cm / eveniment

-        Min. 3 roll-up-uri / eveniment

-        Coffee break - 50 meniuri / eveniment tip "welcome coffee", formate din: 1 cafea, zahăr, lapte şi 1 apă plată/0,5l, produse de patiserie dulci şi sărate

-        Servicii foto - min. 20 fotografii / evenimente care sa conţină momentele cheie ale evenimentului.

Perioada de desfăşurare a burselor va fi în perioada Mai 2023 - Septembrie 2023

12

 

 

Descrierea activităţilor şi specificaţiile tehnice

Dinamica interventionala în cadrul activităţilor proiectului are ca directii de actiune organizarea si implementarea a 12 burse ale locurilor de munca planificate si implementate de organizatorul burse locuri de munca in baza subcontractarii serviciilor de event-management.

Număr de burse organizate = 12

Locaţii : în una dintre localităţile din Regiunea Centru şi Sud Muntenia - se stabileşte de ofertant pe baza unei comenzi ferme din partea Achizitorului.

Perioadele de desfăşurare : mai 2023-septembrie 2023, la datele (zilele) stabilite de către ofertant, anunţate, prin comandă fermă.

Cost unitar mediu per eveniment fără TVA = 8.400 lei

Participanţi : min. 50 participanţi/eveniment (potenţiali participanţi în proiect, participanţi în proiect, reprezentanţi ai actorilor locali relevanţi - firme, angajatori etc.)

Spaţiul de desfăşurare şi logistica sălii : se va închiria un spaţiu interior (sală), pentru minim 4 ore/ eveniment, care să asigure desfăşurarea evenimentului în condiţii optime, cu o capacitate de 50 de locuri, în cadrul locaţiilor se vor amenaja spaţii dedicate fiecărui angajator prezent la târg, precum şi un spaţiu de secretariat, unde se va face înregistrarea participanţilor, 1 spaţiu, separat faţă de sala de evenimente pentru "welcome coffee" dotat cu 2 mese.

Coffee break :

Se vor asigura min. 50 meniuri tip " welcome coffee", formate din: 1 cafea, zahăr, lapte şi 1 apă plată/0,5l/acidulată/suc, produse de patiserie dulci şi sărate ce vor fi puse la dispoziţia participanţilor în spaţiul special amenajat.

Materiale de promovare : Materiale de promovare pentru participanţi per eveniment,  realizate conform Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în Romania. Astfel, vor fi puse la dispoziţie, pentru fiecare eveniment în parte, următoarele:

1.     1 Visual Pop-Up Magnetic Curb, min. 230x340 cm.

2.     3 Roll-up-uri.

3.     50 pliante format A4 pliat în 3.

 

MATERIALE NECESARE CAMPANIEI DE  INFORMARE CONSTA IN ACHIZITIONAREA URMATOARELOR:

NR

CRT

DENUMIRE PRODUS

CANTITATE/ CAMPANIE

TOTAL CANTITATE

1

Visual Pop-Up Magnetic Curb, min. 230x340 cm.

 

1 BUC

1 BUC

2

Roll-up

3 BUC

3 BUC

3

Pliante format A4 pliat în 3

50 BUC

600 BUC

 

Achiziţia de servicii organizare evenimente este necesară în vederea implementării activităţii/ activităţilor A1.

Livrare în termen de 5 zile de la finalizarea evenimentului a raportului de activitate detaliat cu privire la activităţile care s-au desfăşurat pentru realizarea evenimentului (poze eveniment, lista prezenţă, nr participanţi, data si ora desfăşurării evenimentului, prezentare eveniment).

Ofertantul va pune la dispoziţia Achizitorului minim o persoană pe toată durata activităţilor pentru a asigura buna desfăşurarea serviciilor la standarde de calitate şi în conformitate cu solicitările. Se vor preciza rolul si atribuţiile fiecărui specialist in îndeplinirea contractului. Tot personalul implicat trebuie să-si declare disponibilitatea pentru contract si participarea efectiva pe întreaga perioada de derulare a contractului. De asemenea se va asigura permanenţa unui reprezentant al ofertantului la locul de desfăşurare a evenimentelor pentru ghidarea si orientarea participanţilor (poate fi coordonatorul de eveniment care va colabora în permanenta cu reprezentanţii desemnaţi de achizitor).

Ofertantul devenit contractor se va asigura că echipa de specialişti care va fi desemnată pentru derularea contractului poseda cunoştinţele şi experienţa necesară pentru derularea în bune condiţii a contratului de prestări servicii de organizare de evenimente.

Toate costurile legate de implementarea contractului, cum ar fi: onorariile experţilor, cheltuieli de transport, cheltuieli de comunicaţii, cheltuieli administrative vor fi incluse de către ofertant  în preţul ofertat.

Niciun echipament nu va fi achiziţionat în numele Achizitorului ca parte a acestui contract sau transferat Achizitorului la sfârşitul acestui contract. Ofertantul trebuie să dispună de propriul echipament necesar pentru buna derulare a acestui contract.

Pe durata contractului, Prestatorul este direct răspunzător pentru nerespectarea legislaţiei privind poluarea mediului, daca se constata ca poluarea s-a datorat unor lucrări executate de acesta (nivelul sunetului din locaţie, a legislaţiei privind protecţie monumentelor istorice si a celei privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si amenajarea teritoriului si urbanismului).

Ofertantul este responsabil ca mobilierul urban si copacii/arbuştii aflaţi in spaţiul pus la dispoziţie sa nu fie deteriorate in timpul activităţilor. Se vor proteja zonele de iarba in care se vor desfăşura evenimentele, sau in care va staţiona sau circula un număr mare de participanţi.

Prestatorul trebuie sa asigure un tratament egal tuturor participanţilor, indiferent de: rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, orientare sexuală, vârstă, sex, etc.

Va rugam sa ne transmiteti o oferta (deviz), în conformitate cu formularele obligatorii pe care le găsiţi pe site-ul Asociaţiei PAKIV România - www.pakiv.ro cel tarziu 17.05.2023, ora 17:00, la adresa achizitorului din Alba Iulia, Str. Emil Racoviţă, nr. 76, judeţ Alba, telefon 0258811170 sau pe e-mail, la adresa pakiv_românia@yahoo.com pentru reperele detaliate mai sus.

Fiecare ofertant are obligaţia de a depune, impreună cu oferta tehnico-financiară, următoarele documente obligatorii:

a) declaraţie privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016;

b) Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, nu mai vechi de 30 de zile;

c) Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile.

Estimarea valorii contractului s-a făcut in conformitate cu Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/08.08.2016

Documente

Invitaţie de participare

Formulare

Data: 12.05.2023

 

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro