Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Servicii de event management

Înapoi la achiziţii

 

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Asociaţia Pakiv România, cu sediul în Alba - Iulia, str. Emil Racoviţă, nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, Telefon / Fax: 0258811170, E-mail: pakiv_romania@yahoo.com, CUI: 18115500, Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42/ 27.10.2005, intenţionează să achiziţioneze: Evenimente organizate pentru beneficiari: servicii de event management in cadrul Activitatatii 4.2 in vederea organizarii cursului de antidiscriminare, partea practica., în cadrul Proiectului „Creşterea şanselor de incluziune socială a romilor privaţi de libertate din Penitenciarul Aiud", cod proiect: PN1013.
Cod CPV: 79952000-2 - Servicii de organizare evenimente (Rev.2)
Legislaţie aplicabilă: procedură proprie, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de achiziţie publică de servicii.
Valoarea estimată a achiziţiei: 23.937,24 lei fără TVA
Sursa de finanţare: Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 (şaizeci) de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
Condiţii de participare:
Propunerea tehnică va fi elaborată ţinând cont de structura prezentată în cadrul Specificaţiilor tehnice.
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în Specificaţiile tehnice (Formularul nr. 1).
ATENŢIE: Netratarea aspectelor menţionate în cadrul Specificaţiilor tehnice va atrage respingerea ofertei.
- Propunerea financiară (Formularul nr. 2) trebuie să fie prezentată în Lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale. Documentele de fundamentare a valorii Propunerii financiare care vor fi prezentate în cadrul ofertei sunt:
a) Centralizatorul de preţuri (Anexa la formularul de ofertă).
Oferta financiară va consemna valoarea totală aferentă contractului pentru care se depune oferta.
ATENŢIE: Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
- NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
- NU se acceptă oferte întârziate.
Ofertanţii au obligaţia de a depune, împreună cu toate formularele solicitate şi următorul document:

  • Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a furniza produsele ce fac obiectul contractului. Informaţiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării acestuia. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/rile CAEN (activităţi principale şi/sau secundare) înscrise în Certificatul constatator şi să fie autorizat conform prevederilor art. 15 din Legea 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

Data limită pentru depunerea ofertei: 07.12.2022 ora: 14:00.
Adresa la care se transmit ofertele: pakiv_romania@yahoo.com
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: maxim 3 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitările de clarificări vor fi formulate în scris şi se vor transmite pe adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com.
Răspunsul consolidat la solcitările de clarificări se va posta pe site-ul Asociaţiei Pakiv cu maxim 1 zi lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Informaţii suplimentare:
În cazul în care se constată că au fost depuse două sau mai multe oferte admisibile cu preţuri egale de către ofertanţii clasaţi pe primul loc, Asociaţia Pakiv România va solicita, prin e-mail, depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite o nouă ofertă prin e-mail, până la data şi ora solicitată, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. Dacă şi după prezentarea acestor oferte egalitatea se menţine, se va proceda la anularea
achiziţiei. În cazul în care un ofertant nu transmite, până la data şi ora solicitată, o nouă propunere financiară îmbunătăţită,
se va lua în considerare că îşi menţine oferta transmisă iniţial.

 

Documente:

Documentaţie de atribuire

 

Data: 28.11.2022

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro