Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Servicii medicale

 

 

Înapoi la achiziţii

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Asociaţia Pakiv România, cu sediul în Alba - Iulia, str. Emil Racoviţă, nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, Telefon / Fax: 0258811170, E-mail: pakiv_romania@yahoo.com, CUI: 18115500, Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42/ 27.10.2005, intenţionează să achiziţioneze:
Pachet de analize medicale servicii medicale paraclinice (300 de seturi de analize) şi consultaţii medicale medicale de specialitate - neurologie (73 consultaţii), în cadrul Proiectului „Creşterea şanselor de incluziune socială a romilor privaţi de libertate din Penitenciarul Aiud", cod proiect: PN1013.
Cod CPV: 85148000-8 Servicii de analize medicale (Rev.2)
Legislaţie aplicabilă: procedură proprie, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de achiziţie publică de servicii.
Valoarea estimată a achiziţiei: 129.726,88 lei cu TVA (conform art.141 Cod fiscal, serviciile medicale sunt exceptate de la plata TVA).
Sursa de finanţare: Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 (şaizeci) de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
Condiţii de participare:
Propunerea tehnică va fi elaborată ţinând cont de structura prezentată în cadrul Specificaţiilor tehnice.
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în
Specificaţiile tehnice (Formularul nr. 1).
ATENŢIE: Netratarea aspectelor menţionate în cadrul Specificaţiilor tehnice va atrage respingerea ofertei.
- Propunerea financiară (Formularul nr. 2) trebuie să fie prezentată în Lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale. Documentele de fundamentare a valorii Propunerii financiare care vor fi prezentate în cadrul ofertei
sunt:
a) Centralizatorul de preţuri (Anexa la formularul de ofertă).
Oferta financiară va consemna valoarea totală aferentă contractului pentru care se depune oferta.
ATENŢIE: Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
- NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
- NU se acceptă oferte întârziate.
Ofertanţii au obligaţia de a depune, împreună cu propunerea tehnică şi propunerea financiară, următoarele documente:

 • declaraţia privind conflictul de interese (Formularul nr. 3);
 • declaraţia privind acceptarea clauzelor contractuale (Formularul nr. 4);
 • autorizaţie de funcţionare, în termen de valabilitate;
 • certificat de acreditare, eliberat de Organismul de Calitatea National RENAR în termen de valabilitate;
 • tabel cu medicii specialişti/primari, asistenţii generalişti, asistenţii medicali care fac parte din echipa care va efectua serviciile medicale solicitate;
 • „autorizaţie de liberă practică" eliberată de către Colegiul Medicilor din România pentru medicii specialişti/primari care fac parte din echipa care va efectua serviciile medicale solicitate în termen de valabilitate;
 • avizul anual de liberă practică pentru autorizarea exercitării profesiei în termen de valabilitate, eliberată de către O.A.M.G.M.A.M.R pentru asistenţii generalişti, asistenţii medicali care fac parte din echipa care va efectua serviciile medicale în termen de valabilitate;
 • punct de lucru în oraşul Aiud. Dovada deţinerii punctului de lucru se va realiza prin transmiterea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a furniza produsele ce fac

obiectul contractului. Informaţiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării acestuia.Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/rile CAEN (activităţi principale şi/sau secundare) înscrise în Certificatul constatator şi să fie autorizat conform prevederilor art. 15 din Legea 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 • contract de colectare, transport si eliminare deseuri medicale pentru activitatea specifica desfasurata pe raza municipiului AIUD în termen de valabilitate.
 • tabel în care se vor menţiona aparatura şi echipamentele medicale necesare efectuării examenelor şi investigaţiilor medicale solicitate, cu certificatele de calitate şi autorizaţiile de funcţionare în termen;
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la asigurarea de către prestator de: materialele sanitare, reactivi, recipienţi pentru probele de laborator, aparatura medicala necesare efectuării serviciilor menţionate în caietul de sarcini, respectiv preluarea deseurilor medicale rezultate in urma activitatii

desfasurate in incinta penitenciarului;

 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la respectarea Regulamentului (UE) 679 din 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, în toate aspectele activităţii sale.

Data limită pentru depunerea ofertei: 19.08.2022 ora: 14:00.
Adresa la care se transmit ofertele: pakiv_romania@yahoo.com
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: maxim 3 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor.Solicitările de clarificări vor fi formulate în scris şi se vor transmite pe adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com.
Răspunsul consolidat la solcitările de clarificări se va posta pe site-ul Asociaţiei Pakiv cu maxim 1 zi lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Informaţii suplimentare:
În cazul în care se constată că au fost depuse două sau mai multe oferte admisibile cu preţuri egale de către ofertanţii clasaţi pe primul loc, Asociaţia Pakiv România va solicita, prin e-mail, depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite o nouă ofertă prin e-mail, până
la data şi ora solicitată, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. Dacă şi după prezentarea acestor oferte egalitatea se menţine, se va proceda la anularea achiziţiei.
În cazul în care un ofertant nu transmite, până la data şi ora solicitată, o nouă propunere financiară îmbunătăţită, se va lua în considerare că îşi menţine oferta transmisă iniţial.

Documente:

Invitaţia de participare

Caiet de sarcini

Modele de formulare

Model contract

Data: 10.08.2022

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro