Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Kituri igienico-sanitare

Înapoi la achiziţii


Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Asociaţia Pakiv România, cu sediul în Alba - Iulia, str. Emil Racoviţă, nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, Telefon / Fax: 0258811170, E-mail: pakiv_romania@yahoo.com, CUI: 18115500, Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42/ 27.10.2005, intenţionează să achiziţioneze:
Kit-uri igenico-sanitare - 270 bucăţi, în cadrul Proiectului „Creşterea şanselor de incluziune socială a romilor privaţi de libertate din Penitenciarul Aiud", conform specificaţiilor tehnice ataşate prezentei invitaţii.
Poziţie PAP: S 6.
Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de achiziţie publică de produse/ comandă fermă. Perioada de livrare va fi de maxim 15 zile de la primirea comenzii din partea Asociaţiei Pakiv Romania.
Valoarea estimată a achiziţiei: 12.729,08 lei fără TVA.
Sursa de finanţare: Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 (şaizeci) de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
Condiţii de participare:
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute la Specificaţii tehnice produs (se va completa Formularul nr. 1).
ATENŢIE: Netratarea aspectelor menţionate în cadrul Specificaţiilor tehnice va atrage respingerea ofertei.
- Propunerea financiară (se va completa Formularul nr. 2) trebuie să fie prezentată în Lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale. Documentele de fundamentare a valorii Propunerii financiare care vor fi prezentate în cadrul ofertei sunt:
a) Centralizatorul de preţuri (Anexa la formularul de ofertă).
Oferta financiară va consemna valoarea totală aferentă contractului pentru care se depune oferta.
ATENŢIE: Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
- NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
- NU se acceptă oferte întârziate.
Ofertanţii au obligaţia de a depune, împreună cu propunerea tehnică şi propunerea financiară, următoarele documente:
- Declaraţia privind conflictul de interese (se va completa Formularul nr. 3);
- Declaraţia privind acceptarea clauzelor contractuale (se va completa Formularul nr. 4);
- Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a furniza produsele ce fac obiectul achiziţiei. Obiectul achiziţiei trebuie să aibă corespondent în codul/rile CAEN (activităţi principale şi/sau secundare) înscrise în Certificatul constatator şi să fie autorizat conform prevederilor art. 15 din Legea 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării acestuia.
Data limită pentru depunerea ofertei: conform anunţ publicitar postat în SEAP.
Adresa la care se transmit ofertele: pakiv_romania@yahoo.com
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:
maxim 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Solicitările de clarificări vor fi formulate în scris şi se vor transmite pe adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com
Informaţii suplimentare:
În cazul în care se constată că au fost depuse două sau mai multe oferte admisibile cu preţuri egale de către ofertanţii clasaţi pe primul loc, Asociaţia Pakiv România va solicita, prin e-mail, depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite o nouă ofertă prin e-mail, până la data şi ora solicitată, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. Dacă şi după prezentarea acestor oferte egalitatea se menţine, se va proceda la anularea achiziţiei.În cazul în care un ofertant nu transmite, până la data şi ora solicitată, o nouă propunere financiară îmbunătăţită, se va lua în considerare că îşi menţine oferta transmisă iniţial. Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare în urma evaluării ofertelor, va posta în catalogul electronic din SEAP, la adresa e-licitatie.ro, oferta sa, în termen de 24 de ore de la primirea comunicării privind rezultatele evaluării, urmând ca Asociaţia Pakiv România să acceseze catalogul SEAP în vederea încheierii achiziţiei directe.
În cazul în care operatorii economici participanţi la „achiziţia directă" consideră că au suferit o vătămare cu privire la derularea procesului de evaluare şi atribuire, atunci aceştia au posibilitatea de a notifica Asociaţia Pakiv România, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.
Notificarea va fi analizată şi soluţionată în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii de către Asociaţia Pakiv România.

Documente:

Invitaţie de participare

Modele de formulare

Data: 12.04.2022

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro