Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZITII: Servicii de consiliere psihologică/psihoterapie individuală

Înapoi la achiziţii

 

Denumire contract: Servicii de consiliere psihologice/psihoterapie individuală, în cadrul Proiectului „Creşterea şanselor de incluziune socială a romilor privaţi de libertate din Penitenciarul Aiud", cod proiect: PN1013.

Data limita depunere oferta: 06.12.2021, ora: 15:00

Adresa la care se transmit ofertele: pakiv_romania@yahoo.com

Legislaţie aplicabilă: procedură proprie, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de achiziţie publică de servicii.

Tip contract: Servicii

Cod si denumire CPV: 85121270-6 Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2).

Valoare estimata: 129.726,88 lei, fără TVA

Descriere contract:

Servicii de consiliere psihologice/psihoterapie individuală, în cadrul Proiectului „Creşterea şanselor de incluziune socială a romilor privaţi de libertate din Penitenciarul Aiud", cod proiect: PN1013., conform documentaţiei ataşate.

 

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

Conform documentaţiei ataşate.

 

CONDITII DE PARTICIPARE

Propunerea tehnică va fi elaborată ţinând cont de structura prezentată în cadrul Specificaţiilor tehnice. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în Specificaţiile tehnice (Formularul nr. 1).

ATENŢIE: Netratarea aspectelor menţionate în cadrul Specificaţiilor tehnice va atrage respingerea ofertei.

- Propunerea financiară (Formularul nr. 2) trebuie să fie prezentată în Lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale. Documentele de fundamentare a valorii Propunerii financiare care vor fi prezentate în cadrul ofertei sunt:

a) Centralizatorul de preţuri (Anexa la formularul de ofertă).

Oferta financiară va consemna valoarea totală aferentă contractului pentru care se depune oferta.

ATENŢIE: Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

- NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

- NU se acceptă oferte întârziate.

Ofertanţii au obligaţia de a depune, împreună cu propunerea tehnică şi propunerea financiară, următoarele documente:

- Declaraţia privind conflictul de interese (Formularul nr. 3);

- Declaraţia privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani (Formularul nr. 4);

- Declaraţia privind acceptarea clauzelor contractuale (Formularul nr. 5);

- Certificat de înregistrare fiscală;

- Document care să ateste calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;

- Document care să ateste specialitatea medicală (psihiatrie);

- Asigurare de malpraxis.

 

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: maxim 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Solicitările de clarificări vor fi formulate în scris şi se vor transmite pe adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com.

INFORMATII SUPLIMENTARE

În cazul în care se constată că au fost depuse două sau mai multe oferte admisibile cu preţuri egale de către ofertanţii clasaţi pe primul loc, Asociaţia Pakiv România va solicita, prin e-mail, depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite o nouă ofertă prin e-mail, până la data şi ora solicitată, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. Dacă şi după prezentarea acestor oferte egalitatea se menţine, se va proceda la anularea achiziţiei.
În cazul în care un ofertant nu transmite, până la data şi ora solicitată, o nouă propunere financiară îmbunătăţită, se va lua în considerare că îşi menţine oferta transmisă iniţial.

 

DOCUMENTE:

 

Invitaţie participare

Model formulare

Model contract

Specificaţii tehnice

 

Data: 26.11.2021

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro