Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Kituri igienico-sanitare colective

Înapoi la achiziţii

 

Denumire contract: Kituri igienico-sanitare de igienă colectivă, în cadrul Proiectului „Nordis - Creşterea şanselor de incluziune socială a romilor privaţi de libertate din Penitenciarul Aiud"

Data limita depunere oferta: 19.07.2021, ora 15.00.

Tip anunt: Achizitii  directe

Tip contract: Furnizare

Cod si denumire CPV: 33711640-5 Articole de toaletă (Rev.2)

Valoare estimata: 1.260,50

Descriere contract: Kituri igienico-sanitare de igienă colectivă, în cadrul Proiectului „Nordis - Creşterea şanselor de incluziune socială a romilor privaţi de libertate din Penitenciarul Aiud, conform documentaţiei ataşate.

 

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

Conform documentaţiei ataşate.

 

CONDITII DE PARTICIPARE

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute la Specificaţii tehnice produs (se va completa Formularul nr. 1). Aceasta va fi însoţită de documente suport (fişe tehnice, extrase din cataloage etc.) din care să reiasă caracteristicile tehnice ale produselor solicitate.
ATENŢIE: Netratarea aspectelor menţionate în cadrul Specificaţiilor tehnice va atrage respingerea ofertei.
- Propunerea financiară (se va completa Formularul nr. 2) trebuie să fie prezentată în Lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale. Documentele de fundamentare a valorii Propunerii financiare care vor fi prezentate în cadrul ofertei sunt:
a) Centralizatorul de preţuri (Anexa la formularul de ofertă).
Oferta financiară va consemna valoarea totală aferentă contractului pentru care se depune oferta.
ATENŢIE: Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

- NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

- NU se acceptă oferte întârziate.

Ofertanţii au obligaţia de a depune, împreună cu propunerea tehnică şi propunerea financiară, următoarele documente:

-    Declaraţia privind conflictul de interese (se va completa Formularul nr. 3);
-    Declaraţia privind acceptarea clauzelor contractuale (se va completa Formularul nr. 4);
-    Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a furniza produsele ce fac obiectul achiziţiei. Obiectul achiziţiei trebuie să aibă corespondent în codul/rile CAEN (activităţi principale şi/sau secundare) înscrise în Certificatul constatator şi să fie autorizat conform prevederilor art. 15 din Legea 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

 

INFORMATII SUPLIMENTARE

În cazul în care se constată că au fost depuse două sau mai multe oferte admisibile cu preţuri egale de către ofertanţii clasaţi pe primul loc, Asociaţia Pakiv România va solicita, prin e-mail, depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite o nouă ofertă prin e-mail, până la data şi ora solicitată, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. Dacă şi după prezentarea acestor oferte egalitatea se menţine, se va proceda la anularea achiziţiei.
În cazul în care un ofertant nu transmite, până la data şi ora solicitată, o nouă propunere financiară îmbunătăţită, se va lua în considerare că îşi menţine oferta transmisă iniţial.  
Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare în urma evaluării ofertelor, va posta în catalogul electronic din SEAP, la adresa e-licitatie.ro, oferta sa, în termen de 24 de ore de la primirea comunicării privind rezultatele evaluării, urmând ca Asociaţia Pakiv România să acceseze catalogul SEAP în vederea încheierii achiziţiei directe.
În cazul în care operatorii economici participanţi la „achiziţia directă" consideră că au suferit o vătămare cu privire la derularea procesului de evaluare şi atribuire, atunci aceştia au posibilitatea de a notifica Asociaţia Pakiv România, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.
Notificarea va fi analizată şi soluţionată în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii de către  Asociaţia Pakiv România.

 

DOCUMENTE


Invitaţie de participare

Formulare

 

Data: 12.07.2021

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro