Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Servicii de organizare festivaluri

Înapoi la achiziţii

 

Asociaţia Pakiv România, beneficiar în cadrul proiectului cu titlul: ,,CCI SIBIŞENI - CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII ŞI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINŢU DE JOS"", Cod SMIS 103385, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, în calitate de achizitor, cu sediul în Alba - Iulia, str. Emil Racovita, nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, telefon /fax +40 0258-811170, mail: pakiv_romani@yahoo.com , vă invită să depuneţi oferta şi documentele de elilgibilitate pentru achiziţia de " Servicii de organizare de festivaluri".

1. Obiectul contractului constă în: prestarea unor " Servicii de organizare de festivaluri", „Festivalul Puntile Tolerantei, Editia II", conform cerinţelor caietului de sarcini;

2. Cod CPV: 79953000-9 - "Servicii de organizare de festivaluri"

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedură internă proprie pentru servicii prevăzute in Anexa 2 din Legea nr. 98/2016.

4. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

5. Valoare estimata: 141.667 lei fără TVA

6. Condiţii de participare: conform documentaţiei de atribuire

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile

8. Durata contractului: de la data semnării contractului dar nu mai mult de data de 09.08.2020

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut

10. Data limită pentru depunerea ofertelor:  09.07.2019, ora 13.00

11. Condiţii de obţinere a documentaţiei de atribuire: pe bază de solicitare scrisă, de la sediul autorităţii contractante sau de la pagina web www.pakiv.ro. .

12. Prezentarea ofertei: Ofertanţii interesaţi de procedura de achiziţie îşi vor depune ofertele în plic închis, la secretariatul Asociaţiei Pakiv România, str. Emil Racoviţă,  nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, pana la data de 09.07.2019, ora 13.00

13. Ofertantul trebuie sa depună în plic următoarele documente obligatorii: documentele solicitate conform Fisei de Date, formularele ataşate prezentei invitaţii de participare, oferta financiară conform anexa propusă de către Achizitor, ofertă tehnică din care să reiasă faptul că ofertantul respectă întru totul detaliile tehnice solicitate de către Achizitor în caietul de sarcini.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la sediul asociaţiei sau la telefon/fax +40 0258-811170, persoană de contact - Loredana BARBU, e-mail pakiv_romani@yahoo.com

Documente:

Invitaţie de participare

Caiet de sarcini

Formulare

Data:01.07.2019

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro