Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

Centru de informare şi consiliere

[ Inapoi ]

CENTRU DE INFORMARE ŞI CONSILIERE

 

 „Centru de informare şi consiliere" cod 8899CZ-PN-III ,  cu sediul în Alba Iulia, str. Emil Racoviţă, nr.76, jud Alba, funcţionează conform Licenţei de funcţionare: Seria LF, nr. 0009984 din 25.07.2019 în cadrul ASOCIAŢIEI PAKIV ROMÂNIA, furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF, nr. 003714 / 12.09.2016

 Scopul Centrului de Informare şi Consiliere  este cel de a asigura informarea şi consilierea beneficiarilor, privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile în vederea sprijinirii persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale.

Pentru realizarea acestui scop, se acordă servicii de consiliere şi informare, evaluare şi intervenţie socială, îndrumare şi reprezentare pentru a intra în drepturile sociale şi de a beneficia de serviciile sociale acordate în comunitate.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Centru de informare şi consiliere" sunt

persoane vulnerabile cu risc de marginalizare şi excluziune socială:

 • persoane şi familii fără venituri sau cu venituri reduse,
 • persoane fără adăpost,
 • familii, persoane victime ale violentei în familie ,,
 • persoane cu diferite adicţii (consum de alcool şi alte substanţe toxice),
 • persoane cu afecţiuni psihice/persoane cu dizabilităţi neinstituţionalizate,
 • tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului
 • persoane vârstnice singure sau dependente
 • persoane care trăiesc în comunităţi marginalizate (romi)
 • persoane care au părăsit timpuriu şcoala
 • tineri proveniţi din familii sărace, care sunt în pericol de abandon şcolar sau care au abandonat şcoala, care fac parte din familii care asigură un nivel redus de educaţie),
 • şomeri (ne indemnizaţi, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă),
 • femei defavorizate (susţinătoare unice de familie, victime ale violenţei domestice, care nu au studiile minime obligatorii, definitivate, nu au o calificare pentru a-şi găsi un loc de muncă),
 • vârstnici (persoane vârstnice, singure, lipsite de sprijinul familiei, bolnavi, dependenţi),
 • persoane sărace care nu beneficiază de drepturile şi serviciile sociale publice.
 • tineri, proveniţi din familii sărace care fac parte din familii care asigura un nivel redus de educaţie),

 Stabilirea modalităţilor (paşii de urmat):

- Solicitările telefonice - Solicitărilor telefonice li se aplică aceleaşi principii ca şi interviurilor.

- Întâlnire la centru sau o vizită la domiciliul solicitantului, în cazul în care acesta nu se poate deplasa.

Domeniile prioritare asupra cărora se vor acorda servicii de consiliere şi informare: asistenţa sociala, asigurări sociale, relaţii de munca, protecţia copilului, servicii publice, violenţa domestică, accesul la servicii de sănătate:

Ø  Ajutor în întocmirea dosarelor solicitate de către beneficiari (pensii, şomaj, violenta domestica)

Ø  Acompaniere la comisie pentru obţinerea gradului de handicap pentru beneficiarii care necesită şi solicita acest serviciu

Ø  Acompaniere a beneficiarilor la alte instituţii publice sau private din domeniul social pentru o buna rezolvare a problemelor beneficiarilor

Ø  Informare şi consiliere juridică şi sociala privind următoarele aspecte: ajutor social; acordare şomaj, Cantine sociale; Obţinerea unei locuinţe sociale; Alocaţia de întreţinere pentru copilul dat în plasament; Masuri de protecţie socială a persoanelor vârstnice; Ajutor pentru încălzirea locuinţei; Ajutor de urgenţă; Ajutor de înmormântare; Alocaţia de stat pentru copii; Alocaţie suplimentara pentru familiile cu mai mulţi copii; Obţinerea calităţii de asistent maternal, etc;

Ø  Informare şi consiliere în domeniul asigurărilor sociale, aspecte privind : Indemnizaţie şi concediu pentru incapacitate temporara de munca; Pensia anticipată; Pensia de invaliditate; Procedura de încadrare în grade de invaliditate; Drepturile persoanelor adulte cu handicap; Accesibilităţi pentru persoanele cu handicap; Drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap; Prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de munca; Pensia de urmaş; Procedura de recalculare, recorelare a pensiilor; Eliberarea certificatului de persoană cu handicap; Indemnizaţie şi concediu de maternitate; Indemnizaţie şi concediu pentru creşterea copilului; Indemnizaţie şi concediu pentru îngrijirea copilului bolnav; Ajutor de deces; Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor; Contribuţia de asigurări sociale; Pensia pentru limita de vârstă; 

Ø  Informare şi consiliere pentru aparţinătorii persoanelor vârstnice.

Programul de funcţionare al centrului:

 de luni până vineri între orele 16.00 -20.00

Relaţii şi programări: zilnic, de luni până vineri, între orele 16.00 - 20.00 la telefon 0258 811170, 0748 016484 sau pe adresa de mail: pakiv_romania@yahoo.com

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro